• Telefon: 030/525-310
  • info@vilenica-vodovod.ba

O Nama

PUNI NAZIV : J.P. „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik
SKRAĆENI NAZIV: J.P. „Vilenica-Vodovod“ d.o.o.
PRAVNI STATUS: Društvo sa ograničenom odgovornošću


ADRESA/SJEDIŠTE: Kalinska b.b. Novi Travnik 72 290
TELEFON/FAX: 030/525-310
E-MAIL ADRESA: vilenicavodovod@gmail.com
VLASNIŠTVO SA STRUKTUROM: Općina Novi Travnik 100%


PODACI O REGISTRACIJI: Upisan u registar suda u Travniku pod matičnim brojem: 51-01-
1950-09 (stari broj: 1-1367)
OSNOVNA DJELTANOST: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje
otpadnih i atmosferskih voda.
IDENTIFIKACIONI BROJ: 4236078750004
PDV BROJ: 23678750004


TRANSAKCIJSKI RAČUNI
Intesa Sanpaolo Banka:1549995000024036
Sparkasse banka:1990520008537258
Union banka:1020110000002685

ČLANOVI SKUPŠTINE
1. Renata Gudelj, predsjednik
2. Jasmin Skopljak, član
3. Edin Bašić, član


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
1. Drago Tokalić, predsjednik
2. Arid Tatar, član
3. Amel Zaimović, član


ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU
1. Marijana Dražetić, predsjednik
2. Emir Aščić, član
3. Miralem Zlotrg, član


UPRAVA ( DIREKTOR )
Muris Brljak, dipl. oec.


BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018. 29 ( dvadesetdevet )

RADNO VRIJEME:
07:00 do 15:30 ( Uprava )
07:30 do 16:00 ( Naplatno mjesto u ulici Kalinska-na „zelenoj pijaci“ )


Plaćanje računa možete izvršiti i u prostorijama JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. u ulici Stjepana
Tomaševića i na naplatnom mjestu u ulici Ive Andrića.

MISIJA PREDUZEĆA je osigurati kvalitetno snabdijevanje naših korisnika dovoljnom
količinom ispravne vode za piće, kao i odvodnjom otpadnih voda, uz poštivanje ekoloških
normi, s ciljem postizanja zadovoljstva kod naših korisnika i poboljšanja općih uslova života
u sredini u kojoj preduzeće egzistira.

VIZIJA PREDUZEĆA je upravljati vodom i odvodnjom otpadnih voda na području cijele
općine Novi Travnik kao prepoznatljivo društveno - odgovorno preduzeće na bazi
visokokvalitetne infrastrukture, primjenom modernih tehnologija i opreme, uz veoma stručne
kadrove, što za rezultat ima najveći stepen zadovoljstva kod korisnika ovakvih usluga.